Transformace a TP Zámečku Střelice

01. 03. 2018

Příprava transformace a TP Zámečku Střelice


V březnu 2018 byla započata realizace projektu CPT s názvem „Příprava transformace a TP Zámečku Střelice“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007318
 
 Předmětem veřejné zakázky je provedení stavební a technologické činnosti. Jde o zateplení obvodového pláště, zateplení konstrukce stropu, celková změna konstrukce střechy objektu, odstranění omítek ve stravovacím provozu a jejich obnova – odstranění havarijního stavu, vzniklého vlivem klimatických změn v prostorách stravovacího provozu.
 
 více zde

Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Zámeček Střelice (ZS) na transformaci jejích služeb. Tohoto cíle bude dosaženo zejména kvalitním vypracováním transformačního plánu, ale také přípravou metodik a procesů organizace, stejně tak jako přípravou klientů, pracovníků a všech dalších aktérů, kterých se transformace ZS dotýká. V důsledku nedostatečných kapacit a odbornosti realizuje ZS tento projekt za podpory partnera CPT.
 
Projekt si klade za cíl podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení - služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci služby. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:
  • zahájení systematické podpory klientů v jejich samostatnosti
  • motivace a přípravy zaměstnanců
  • vypracování transformační vize a transformačního plánu
 
Celý projekt bude realizován s maximálním ohledem na potřeby klientů. Z těchto důvodů budou klienti do příprav zapojeni, stejně tak jako zaměstnanci a všichni klíčoví aktéři, kterých se transformace služeb ZS dotýká.
 

Další důležitá oznámení